Ariete Air Fryer Dual käyttöohje FI


KÄYTTÖOHJEET ARIETE AIR FRYER DUAL -KIERTOILMAKYPSENTIMELLE FI

Laite on valmistettu voimassa olevien EU-säädösten mukaisesti. Näiden tarkoituksena on suojata käyttäjää mahdollisilta vaaratilanteilta. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä. Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu. Näin vältät onnettomuudet ja henkilövahingot. Säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten. Jos myyt tai luovutat laitteen eteenpäin, pidä käyttöohjeet sen mukana.

Käyttötarkoitus
Laitetta voi käyttää kiinteän ruoan kypsentämiseen. Tuote ei sovellu nesteen käsittelyyn. Pieniä määriä nestettä voidaan lisätä, jos ruoan kypsentäminen sitä vaatii. Jos laitteeseen lisätään liikaa nestettä, se saattaa vuotaa ulos ja vahingoittaa laitetta.
Tätä laitetta ei pidä käyttää kaupallisiin tai teollisiin tarkoituksiin.
Jos tuotetta on käytetty virheellisellä tavalla, valmistaja ei ole vastuussa sen aiheuttamista vahingoista. Vääränlainen käyttö mitätöi takuun.

Sähkö- ja palovammavaara
Sähköiskun vaara. Älä upota laitetta veteen tai muihin nesteisiin.
Palovamman vaara. Älä kosketa paistokoreja, levyjä tai metallisia sisäosia, kun laite on päällä ja muutamaan minuuttiin sen jälkeen, kun laite on kytketty pois päältä. Odota, kunnes osat ovat jäähtyneet.

Turvallisuusohjeet

Lue nämä ohjeet huolellisesti
• Laite on suunniteltu pelkästään kotitalouskäyttöön ja vastaaviin käyttökohteisiin kuten:
- myymälöiden, toimistojen ja muiden työpaikkojen sosiaalitiloihin;
- maatiloille;
- hotellien, motellien ja muiden majoituspaikkojen vieraille;
- aamiaismajoituksen tyyppisiin käyttökohteisiin.
• Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat tuotteen virheellisestä käytöstä tai sellaisesta käytöstä, jota ei ole mainittu näissä ohjeissa.
• On suositeltavaa säilyttää alkuperäinen tuotepakkaus, sillä valmistajan takuu ei kata vääränlaisesta pakkauksesta laitteelle aiheutuneita vahinkoja.
• Älä vaaranna käyttöturvallisuutta käyttämällä muita kuin valmistajan suosittelemia tai toimittamia varusteita.
• Laite noudattaa EU:n asetusta 1935/2004 (julkaistu 27.10.2004), joka koskee elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvia materiaaleja.
• Tätä laitetta voivat tietyin ehdoin käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset, toimintarajoitteiset henkilöt ja henkilöt, joilla ei ole riittävää kokemusta tai tietoa. Edellytyksenä on, että henkilölle tarjotaan ohjausta ja valvontaa laitteen käytöstä ja että hän ymmärtää laitteen käyttöön liittyvät riskit.
• Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
• Vähintään 8-vuotiaat lapset saavat puhdistaa laitetta, jos heidän toimiaan valvotaan.
• Pidä laite ja sen virtajohto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
• Sijoita laite paikkaan, jossa lapset eivät pääse koskettamaan sen kuumia osia.
• Älä jätä tuotepakkausta lasten läheisyyteen, sillä se saattaa aiheuttaa vaaratilanteen.
• Varmista, etteivät lapset pääse tarttumaan virtajohtoon. Vaarana on, että laite putoaa alustaltaan.
• Kun laite poistetaan käytöstä, varmista, että kaikki sen osat kierrätetään asianmukaisesti.
• Irrota pistoke pistorasiasta ja odota kuumien osien jäähtymistä ennen kuin puhdistat laitteen.
• Älä koske koreihin, kypsennysvälineisiin, levyihin tai metallisiin sisäosiin laitteen käytön aikana ja muutama minuutti sen sammuttamisen jälkeen.
• Tartu kiinni korin kahvasta, kun käsittelet koria. Käytä apuna patalappuja.
• Älä täytä koria öljyllä. Tulipalon vaara.
• Ilman ulostuloaukosta tulee ilmaa ja höyryä käytön aikana. Pidä kädet ja kasvot turvallisella etäisyydellä tästä.
• Kun poistat korin laitteesta, korista tulee kuumaa ilmaa ja höyryä. Pidä kädet ja kasvot turvallisella etäisyydellä.
• Huomio: kuumia pintoja.
• Ennen kuin kytket laitteen pistorasiaan varmista, että sen tyyppikilvessä ilmoitettu jännite vastaa paikallisen sähköverkon jännitettä.
• Laitteen kytkeminen muuhun kuin valmistajan hyväksymään jatkojohtoon saattaa aiheuttaa vahinkoja ja onnettomuuksia.
• Laitteen saa kytkeä vain maadoitettuun pistorasiaan.
• Älä kytke muita suuritehoisia laitteita (kuten hella tai silitysrauta) samaan virtalähteeseen.
• Älä vedä virtajohdosta, kun irrotat laitetta pistorasiasta. Tartu pistotulppaan.
• Älä upota laitetta veteen ja muihin nesteisiin.
• Älä jätä virtajohtoa lähellä teräviä osia tai reunoja.
• Laite ja sen virtajohto eivät saada päästä kosketuksiin kuumien pintojen kanssa.
• Irrota laite pistorasiasta ja anna sen osien jäähtyä, ennen kuin puhdistat laitetta.
• Älä upota laitetta veteen ja muihin nesteisiin.
• Älä käytä laitetta märin käsin tai paljain jaloin.
• Kun laitetta ei käytetä, irrota se pistorasiasta.
• Älä jätä laitetta ilman valvontaa, kun se on kytketty sähköverkkoon.
• Sijoita laite tasaiselle ja kuivalle pinnalle.
• Älä sijoita laitetta kuumille pinnoille tai avotulen lähelle.
• Älä sijoita laitetta helposti syttyvien materiaalien lähelle (kuten verhot, kankaat).
• Virtajohto ei saa koskettaa laitteen kuumia osia.
• Kääri virtajohto kokonaan auki, ennen kuin käytät laitetta.
• Laitteen virransyöttöön ei saa kytkeä ajastinta tai kauko-ohjausta.
• Älä peitä ilmanottoaukkoa, kun laite on käynnissä, jotta laite ei vahingoitu tai ylikuumene.
• Laite ainekset koreihin, jotta ruoka ei koske vastuksiin.
• Varmista aina, että korit ovat kunnolla laitteessa ennen kuin käynnistät laitteen.
• Älä koskaan käytä laitetta ilman että korit ovat paikallaan.
• Älä koskaan täytä koreja yli maksimitason.
• Älä laita esineitä laitteen päälle.
• Älä käynnistä laitetta, kun se on tyhjä.
• Älä käytä laitetta ulkona.
• Älä altista laitetta säätilan vaihteluille (sade, auringonpaiste ym.).
• Irrota laite pistorasiasta ja anna sen osien jäähtyä, ennen kuin puhdistat laitetta. Tuotteen saa puhdistaa ainoastaan kostutetulla, kuivaksi kierretyllä pehmeällä liinalla. Älä käytä liuottimia, sillä ne saavat vahingoittaa muoviosia.
• Kun siirrät laitetta, pidä kiinni sen rungosta.
• Älä siirrä laitetta, jos sen sisällä on ruokaa.
• Sijoita laite puhtaaseen tilaan, jossa on sopiva valaistus ja jossa virtalähde on lähellä.
• Käytä ja säilytä laitetta vakaalla pinnalla.
• Älä käytä laitetta, jos virtajohto tai pistotulppa ovat vahingoittuneet tai jos itse laite toimii virheellisesti tai siinä on vaurion merkkejä. Vahinkojen välttämiseksi korjaustoimenpiteitä saavat suorittaa ainoastaan valtuutettu huoltoliike tai muu pätevä henkilöstö.
• Lajittele käytöstä poistettu tuote oikealla tavalla EU-direktiivin 2012/19/EU mukaisesti.
• SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.

Laitteen osat

A) Laitteen runko
B) Kosketusnäyttö
C) Levyt, joissa tarttumaton pinnoite
D) Korien kahvat
E) Korien vapautuspainikkeet
F) Kori
G) Kypsennystila
H) Virtajohto
I) Ilmanottoaukko

Kosketusnäytön merkit (kuva 2)


Tunnistetiedot
Laitteen pohjassa on tyyppikilpi, joka sisältää seuraavat tiedot:
• valmistajan nimi ja CE-merkintä
• malli (Mod.)
• sarjanumero (SN)
• sähköverkon jännite (V) ja taajuus (Hz)
• virrankäyttö (W)
• tiedot maksuttomasta tuotetukinumerosta
Kun otat yhteyttä tuotetukeen, ilmoita tämän yhteydessä malli ja sarjanumero.

Ennen käyttöä

1 Poista laitteesta sen pakkausmateriaali.
Varmista, että sähköverkon jännite vastaa tuotteen tyyppikilvessä ilmoitettua.
Varoitus! Aseta laite vähintään 10 cm:n päähän seinistä, huonekaluista ja muista sähkölaitteista.
Älä upota laitteen runkoa, johtoa tai pistoketta veteen tai muihin nesteisiin. Älä täytä koreja vedellä, kun ne on asetettu kypsennystilaan.
Irrota laite pistorasiasta ennen kuin laitat tai poistat osia.
2 Aseta laite tasaiselle pinnalle, joka kestää kuumuutta.
3. Kääri virtajohto kokonaan auki.
Ennen kuin käytät laitetta ensimmäisen kerran, pese kaikki irrotettavat osat, jotka ovat kosketuksissa ruoan kanssa. Käytä liinaa, joka on kostutettu lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella. Kuivaa hyvin. Levyt ja korit voi pestä astianpesukoneessa.

Käyttöohjeet

Laite on varustettu kahdella kypsennyskorilla. Voit kypsentää ruokaa molemmissa koreissa tai käyttää vain toista koria. Laite toimii vain, kun molemmat korit on asetettu laitteeseen kunnolla, vaikka toinen koreista olisikin tyhjä.
Levyt, joissa on tarttumaton pinnoite, lisäävät ruoan rapeutta. Levyjen käyttäminen on valinnaista.

Ennen ensimmäistä käyttökertaa
- Jos haluat lisätä ruoan rapeutta, laita tarttumattomat levyt (C) koriin (kuva 3).
1 Laita ruoka koriin (F) (kuva 4). Älä täytä koria liian täyteen. Maksimitaso on merkitty koriin (kuva 5). Älä täytä koria öljyllä.
2 Aseta kori laitteen kypsennystilaan (G) huolellisesti (kuva 6).
Varoitus! Varmista, että korit ovat paikallaan kunnolla ennen kuin käynnistät laitteen. Laitteessa on toiminto, joka varmistaa, että laite ei käynnisty, jos korit eivät ole paikallaan kunnolla. Näyttö (B) näyttää sanan ”Pot”.
3 Kiinnitä laite virtalähteeseen (kuva 7).
4 Paina On/Off-näppäintä (kuva 8).
Kun laitetta käytetään ensimmäisen kerran, siitä saattaa tulla pieni määrä epämiellyttävää hajua ja savua. Tämä on täysin normaalia ja johtuu siitä, että komponentteihin on asetettu tehtaalla pieni määrä voiteluainetta. Haju ja savu häviävät, kun laitetta on käytetty vähän aikaa. Tällä ei ole vaikutusta laitteen normaaliin toimintaan.

Kypsentäminen yhdellä korilla
1 Paina oikeanpuoleinen kori- tai vasemmanpuoleinen kori -painiketta, jotta voit aloittaa kypsentämisen haluamallasi korilla.
2 Valitse kypsentämällesi ruoalle sopiva esiasetettu kypsennysohjelma. Jokaisella esiasetetulla ohjelmalla on oletuksena tietty kypsennysaika, mutta voit myös manuaalisesti asettaa haluamasi kypsennyslämpötilan ja -ajan:
- Paina TEMP-näppäimestä joko + tai -. Säädöt 5 asteen välein.
- Paina TIME-näppäimestä joko + tai -. Säädöt 1 minuutin välein.
Nopeuttaaksesi valintaa, paina ja pidä pohjassa lämpötila- tai kypsennysaikanäppäintä.
- Paina SHAKE-näppäintä aktivoidaksesi äänimerkin, joka muistuttaa, että ruokaa pitää sekoittaa, kun kypsennysajasta on kulunut 2/3.
3 Paina start/pause-näppäintä, niin laite aloittaa kypsentämisen.
Kun kypsennys on käynnissä, näyttö (B) näyttää jäljellä olevan kypsennysajan ja asetetun lämpötilan. Muuttaaksesi aikaa tai lämpötilaa kypsentämisen aikana, paina oikeanpuoleinen kori -painiketta tai vasemmanpuoleinen kori -painiketta. Valintaa ei tarvitse vahvistaa, muutaman minuutin kuluttua muutos tulee voimaan.
Toiminnon voi keskeyttää esimerkiksi ruoan sekoittamisen ajaksi.
Varoitus! Palovammojen vaara. Älä kosketa laitteen metalliosia. Kun korit irrotetaan laitteesta, sieltä tulee myös ilmaa ja kuumaa höyryä. Pidä kätesi ja kasvosi kaukana siitä.
- Paina start/pause-näppäintä, niin laite lopettaa kypsentämisen.
- Paina korin (F) vapautuspainiketta (E) (kuva 9). Tartu kahvaan (D) ja poista kori kypsennystilasta (G) (kuva 10).
- Ravista koria, jotta ruoka sekoittuu ja kypsentyy tasaisesti.
- Palataksesi toimintoon aseta kori takaisin laitteeseen. Paina start/pause-painiketta.

Kypsentäminen kahdella korilla
Voit kypsentää samaa ruokaa molemmissa koreissa tai kahta eri ruokaa.
Jos haluat kypsentää samaa ruokaa molemmissa koreissa, voit käynnistää DUAL COOK - toiminnon, joka yhdistää kaksi kypsennystilaa yhdeksi. Tämä toiminto sopii erityisesti, kun kypsennetään suuria määriä ruokaa.
- Paina DUAL COOK -painiketta. Oikeanpuoleisen korin ja vasemmanpuoleisen korin symbolit vilkkuvat.
- Valitset haluamasi kypsennysohjelma. Asetusta sovelletaan molempiin koreihin.
- Paina start/pause-nappia.
Voit myös kypsentää kahta eri ruokaa koreissa samanaikaisesti:
Valitse kypsennysohjelma vasemmanpuoleiselle korille ja sitten oikeanpuoleiselle korille.
Seuraa ohjetta, joka kerrotaan kohdassa ”Kypsentäminen yhdellä korilla”.
Valitse ruoille sopivat kypsennysohjelmat. Kummassakin korissa voi olla eri kypsennysohjelma.
Laitteessa on SYNC FINISH -toiminto, jolla voit synkronoida eri koreissa olevien eri ruokien kypsennysajat. Näin ollen ruokien kypsennys päättyy samanaikaisesti. Aktivoidaksesi SYNC FINISH -toiminnon, tee näin:
- Valitse eri kypsennysasetukset kahdelle korille korien asetuspainikkeista.
- Paina SYNC FINISH -painiketta. Laite säätelee automaattisesti kypsentämisen aloittamista kummankin korin osalta. Molemmissa koreissa olevien ruokien kypsentäminen päättyy samaan aikaan.
- Paina start/pause-näppäintä. Kun SYNC FINISH -toiminto on aktivoitu ja haluat sekoittaa aineksia kypsennyksen aikana, paina star/pause-näppäintä, niin kypsentäminen loppuu molemmissa koreissa.

Kypsentämisen jälkeen
Kun kypsentäminen on valmis, laite piippaa muutaman kerran ja näytössä näkyy sana ”End”. Jos ainekset eivät ole valmiita, laita kori takaisin laitteeseen ja aseta ajastimeen muutama minuutti.
- Voit lopettaa kypsentämisen manuaalisesti painamalla on/off-näppäintä.
Varoitus! Älä kosketa paistokoreja, levyjä tai metallisia sisäosia, kun laite on päällä ja muutamaan minuuttiin sen jälkeen, kun laite on kytketty pois päältä. Odota, kunnes osat ovat jäähtyneet.
Varoitus! Varmista, että kypsennetyt ainekset ovat kullanruskeita, eivät mustia tai tummia. Poista palaneet osat ruoasta.
Älä käytä metallisia välineitä ruoan poistamiseen koreista.
1 Paina korin (F) vapautuspainiketta (E) (kuva 9). Tartu kahvaan (D) ja poista kori laitteesta (G) (kuva 10).
2 Laita ruoka lautaselle ja tarjoile. Öljyn jäämät kertyvät korin pohjalle. Kun kypsentäminen on päättynyt, laitetta voidaan käyttää heti toisen ruoan kypsentämiseen.

Automaattinen sammutus -toiminto
Tässä laitteessa on ajastin. Kun ajastin saavuttaa ”0”, laite piippaa ja sammuu automaattisesti.
Sammuttaaksesi laitteen manuaalisesti, paina on/off-näppäintä. Ilmanvaihtojärjestelmä sammuu hetken kuluttua.

Vinkkejä

Pienien ainesosien kohdalla riittää lyhyempi paistoaika kuin suurien kohdalla.
Suuri määrä aineksia tarvitsee hieman pidemmän paistoajan kuin pieni määrä aineksia.
Pienten aineksien sekoittaminen paistamisen yhteydessä parantaa lopputulosta, ja sen ansiosta ainesosat paistuvat tasaisemmin.
Saat rapeamman lopputuloksen, kun lisäät ruokalusikallisen ruokaöljyä tuoreisiin tai pakastettuihin perunoihin ja käytä mukana toimitettuja levyjä (C).
Laitteessa on mahdollista paistaa myös välipaloja, jotka normaalisesti kypsennettäisiin uunissa.
Sopiva paistomäärä rapeiden ranskalaisten valmistamiseen on noin 1,2–1,7 kg.

Valmiit ohjelmat

Alla oleva taulukko näyttää ohjelmat, joita ohjauspaneelista voi valita. Jokainen symboli viittaa kypsennysohjelmaan. Ohjelmaan on säädetty tietty lämpötila ja aika ruoan tyypin perusteella. Kypsennysaika on arvio, siihen vaikuttaa myös ruoan paksuus ja laatu. Voit vaihtaa valmiin ohjelman aikaa ja lämpötilaa.


Esilämmitystoiminto
Esilämmittääksesi laitteen ilman ruokia, paina ranskalaisille tarkoitettua painiketta, joka antaa sinun valita lämpötilan 60 ja 200 °C väliltä ja ajan 1 ja 60 minuutin väliltä.

Ruoan kuivaaminen
Kuivatustoiminnolla voit tehokkaasti kuivattaa ruokia, jotta ne säilyvät pitempään. Lämmin ilma kiertää vapaasti laitteen sisällä ja kuivattaa ruoan tasaisesti ja säilyttää ruoassa olevia vitamiineja.
Tätä toimintoa voi käyttää hedelmien, kasvisten ja sienien tai kukkien ja kasvien kanssa.
Ennen kuin aloitat kuivaamisen, aseta koriin kaksi tarttumatonta levyä, jotka kuuluvat pakkaukseen.
Ajastimen voi asettaa 24 tuntiin asti. Jos kuivattaminen vaatii enemmän aikaa, käynnistä laite uudestaan, kun asetettu aika on kulunut loppuun.

Puhdistaminen ja ylläpito

Varoitus! Sähköiskun vaara. Älä upota laitetta veteen tai muihin nesteisiin.
Irrota laite pistorasiasta, ennen kuin alat puhdistaa sitä. Kaikki huoltotoimenpiteet tulee suorittaa vasta sen jälkeen, kun laite on irrotettu pistorasiasta ja ehtinyt jäähtyä.
Älä puhdista laitetta hankaavilla välineillä tai aineilla.
Irrota laite pistorasiasta ennen kuin irrotat tai laitat siihen osia.

Laitteen puhdistaminen
Puhdista laitteen sisäosat hankaamattomalla, kostealla liinalla. Kuivaa kuivalla liinalla.
Puhdista kypsennysosat hankaamattomalla liinalla, joka on kasteltu lämpimällä vedellä. Kuivaa kuivalla liinalla.
Poista ruoanjäämät kuivalla liinalla.

Osien puhdistaminen
Levyt on valmistettu tarttumattomasta materiaalista: levyihin voi tulla jälkiä ajan saatossa. Tämä on normaalia eikä vaikuta kypsennykseen tai ruoan makuun.
Tarttumattomat levyt ja korit voidaan pestä astianpesukoneessa. Levyjen (C) ja korien (F) käyttöikä kuitenkin pitenee, jos ne pestään käsin. Käytä tavallista astianpesuainetta ja pehmeää sientä.
Pehmittääksesi korissa olevia ruoanjäämiä, voit täyttää korin kuumalla vedellä. Lisää muutama tippa astianpesuainetta ja anna liota 10 minuuttia. Pese ja kuivaa.

Kun laite poistetaan käytöstä
Kun poistat laitteen käytöstä, varmista, että kaikki sen osat kierrätetään asianmukaisesti.

Vianmääritys