Ariete Vintage öljylämmittimen käyttöohje FI

KÄYTTÖOHJEET ARIETE VINTAGE ÖLJYLÄMMITTIMELLE FI

Tämä laite on valmistettu Euroopassa voimassa olevien määräysten mukaisesti. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Käytä laitetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu. Pidä käyttöohje tallessa. Jos päätät luovuttaa tämän laitteen toiselle henkilölle, muista antaa myös nämä ohjeet.

Laitteen käyttötarkoitus
Laite on tarkoitettu ainoastaan sisätilojen lämmitykseen. Tämä laite soveltuu vain asianmukaisesti eristettyihin ympäristöihin tai satunnaiseen käyttöön. Valmistaja ei ole vastuussa, jos laitetta käytetään väärin. Takuu ei ole voimassa, jos laitetta käytetään vääriin tarkoituksiin.

Turvallisuusohjeita. Lue nämä ohjeet huolellisesti.

- Laite on tarkoitettu vain yksityiseen käyttöön.
- Valmistaja ei ole vastuussa, jos laitetta käytetään väärin tai muihin kuin tässä ohjeessa mainittuihin tarkoituksiin.
- Suosittelemme säilyttämään alkuperäisen pakkauksen, koska takuu ei korvaa, jos lähetät laitteen takuukorjaukseen Arietelle epäsopivassa pakkauksessa, jonka vuoksi laitteeseen tulee vaurioita.
- Muiden kuin valmistajan suosittelemien tai toimittamien lisävarusteiden käyttö laitteessa voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun vaaran.
- Lapset sekä fyysisesti, henkisesti, aisteiltaan tai tietämykseltään rajoittuneet tai kokemattomat henkilöt voivat käyttää laitetta, jos heitä valvotaan tai heitä on neuvottu käyttämään laitetta turvallisesti ja he ymmärtävät käyttämiseen liittyvät vaarat.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella tai sen osilla.
- Puhdistamista ja ylläpitoa ei saa suoritta lapsi, ellei häntä valvota.
- Älä jätä laitetta ja virtajohtoa lasten ulottuville.
- Sijoita laite paikkaan, jossa lapset eivät pääse koskettamaan sen kuumia osia.
- Älä jätä pakkausta pienten lasten ulottuville.
- Pidä johto pienten lasten ulottumattomissa, sillä laite saattaa pudota.
- Kun poistat laitteen käytöstä, varmista, että osat kierrätetään asianmukaisesti.
- Varmista laitteen tyyppikilvestä, että jännite on oikea.
- Jos laitetta käytetään toisessa maassa kuin mistä se ostettiin, varmista sen soveltuvuus Arieten asiakaspalvelusta.
- Jatkojohtojen, joita valmistaja ei ole hyväksynyt, käyttäminen voi johtaa materiaalien tai henkilöiden vahingoittumiseen.
- Kiinnitä laite maadoitettuun pistorasiaan.
- Älä upota laitetta veteen tai muihin nesteisiin.
- Älä koskaan laita jännitteisiä osia veteen: oikosulun ja sähköiskun vaara.
- Älä käytä laitetta, jos kätesi ovat märät tai ole paljain jaloin.
- Älä käytä laitetta ammeen, suihkun, altaan tai uima-altaan lähellä.
- Laitetta ei pidä käyttää, jos se on pudonnut tai siinä on näkyviä vaurioita. Älä käytä laitetta, jos virtajohto tai pistoke on vaurioitunut tai laite on muulla tavoin viallinen. Kaikki korjaustoimet, mukaan lukien virtajohdon vaihtaminen, tulee teettää valtuutetulla ammattilaisella.
- Laitetta ja virtajohtoa ei saa asettaa kuumille pinnoille.
- Irrota laite pistorasiasta ennen kuin alat puhdistaa laitetta.
- Älä vedä virtajohdosta, kun irrotat laitetta pistorasiasta.
- Älä jätä virtajohtoa terävien esineiden lähelle.
- Älä liikuta laitetta virtajohdosta vetämällä.
- Jotkin laitteen osista saattavat kuumentua ja aiheuttaa palovammoja.
- Kun puhdistat laitteen, irrota se ensin pistorasiasta ja anna sen jäähtyä täysin.
- Rullaa virtajohto auki ennen laitteen käyttöä.
- Laitetta ei pidä käyttää ulkoisten ajastimien tai erillisten kaukosäätimien kanssa.
- Älä sijoita laitetta kuumalle pinnalle tai lähelle avotulta.
- Älä käytä laitetta syttyvien aineiden lähellä.
- Välttääksesi ylikuumenemisen älä koskaan peitä laitetta, kun se on toiminnassa, koska tämä saattaa johtaa vaaralliseen ylikuumenemiseen.
- Älä työnnä mitään esineitä tuuletusritilään tai ilmanottoaukkoon.
- Irrota laite pistorasiasta ja anna sen jäähtyä ennen kuin laitat laitteen pois käytöstä.
- Älä jätä laitetta alttiiksi säälle (sade, aurinko jne.).
- Älä käytä laitetta ulkona.
- Säilytä laitetta sisällä viileässä ja kuivassa paikassa.
- Käynnistä laite vasta, kun se on oikeassa asennossa.
- Älä koskaan jätä laitetta ilman valvontaa, kun se on kiinnitetty pistorasiaan.
- Kun sinun täytyy poistua huoneesta, vaikka vain lyhyeksi ajaksi, sammuta laite ja irrota se pistorasiasta.
- Kun poistat laitteen käytöstä, kierrätä kaikki osat asianmukaisesti.
- Säilytä nämä ohjeet.

Laitteen kuvaus

A) Kahva
B) Merkkivalo
C) Termostaatti
D) Virran säätönuppi
E) Virtajohto ja pistoke
F) Virtajohdon säilytin
G) Tukikiinnikkeet renkailla

Ennen käyttöä

Laitteen käynnistäminen
1. Ota laite pakkauksesta.
2. Varmista, että laite tai sen virtajohto eivät olet vaurioituneet kuljetuksen aikana.
Älä käynnistä laitetta, jos se tai johto on vaurioitunut.
3. Ota laitteen osat pois pakkauksesta:
- lämmitin
- 2 ”U”-tankoa
- 2 tukikiinnikettä pyörillä
- 4 siipimutteria
4. Käännä lämmitin liinan päälle tai muulle pehmeälle alustalle, jotta et naarmuta maalia (Kuva 2).
5. Sijoita U-sauva lämmittimeen (Kuva 3).
6. Kiinnitä tukikiinnikkeet U-tankoon. Aseta U-tangon kierretyt päät tukikiinnikkeiden reikiin (Kuva 4.)
7. Ruuvaa siipimutterit U-tankoon kiinnittääksesi tukikiinnikkeet, joissa on pyörät (Kuva 5).
8. Kiinnitä seuraava tukikiinnike (Kuva 6).
9. Käännä lämmitin ympäri oikeaan asentoon (Kuva 7).

Varoitus! Kun lämmitin on käytössä, se täytyy pitää aina vaakatasossa (pyörät alapuolella, säätimet yläpuolella). Sijoita laite tasaiselle ja vakaalle alustalle. Laitteen käyttäminen missä tahansa muussa asennossa voi olla vaarallista!
Älä käytä laitetta huoneissa, joiden pinta-ala on alle 4 m².
Älä koskaan laita laitetta lähelle kaasu- tai sähköhellaa.
Kun siirrät laitetta, käytä siihen kuuluvaa kahvaa.
Pidä laite vähintään 90 cm:n päässä seinistä, huonekaluista, kasveista ja muista esineistä.
Varoitus! Tulipalon vaara. Älä sijoita laitetta lähelle syttyviä pintoja, materiaaleja tai aineita.
Ennen kuin liität laitteen pistorasiaan, varmista, että jännite on oikea.
Varmista, että pistorasia ja virtalähde on oikein mitoitettu vaaditun kuormituksen perusteella.
Laitetta ei pidä sijoittaa välittömästi kiinteän pistorasian alle.
Kiinnitä laite aina maadoitettuun pistorasiaan.

Käyttöohjeet

Huom.! Älä laita mitään esineitä laitteen päälle, kun laite on toiminnassa.
Älä työnnä mitään esineitä ilmanottoaukkoihin.
Älä tuki ilmanottoaukkoja.
Välttääksesi ylikuumenemisen älä koskaan peitä laitetta, kun se on toiminnassa, koska tämä saattaa johtaa vaaralliseen ylikuumenemiseen.
Varoitus! Sähköiskun vaara. Älä käytä laitetta ammeen, suihkun, altaan tai uima-altaan lähellä.
Johto ei saa koskettaa laitteen kuumiin osiin.
Varoitus! Palovammojen vaara. Käytön aikana jotkin laitteen osat saattavat kuumentua: älä koske niihin käytön aikana ja muutamiin minuutteihin laitteen sammuttamisen jälkeen.
Varmista, että valintanuppi on käännetty asentoon ”0” ennen kuin kiinnität laitteen pistorasiaan tai irrotat sen pistorasiasta.

Laitteen käynnistäminen
1. Kiinnitä pistoke virtalähteeseen.
2. Käännä säätönuppi (D) asentoon ”III”.
I = minimiteho
II = keskisuuri teho
III = suurin teho
0 = laite pois päältä

Kun käynnistät lämmittimen ensimmäisen kerran, jätä se päälle maksimiteholle vähintään kahden tunnin ajaksi.
Tämän operaation aikana tuuleta huone, jotta uuden laitteen haju häviää laitteesta. On normaalia, että laitteesta pääsee ”narauksia”, kun se käynnistetään ensimmäisen kerran.

Termostaatin säätäminen
1. Kun huone on saavuttanut halutun lämpötilan, käännä termostaattia (C) hitaasti vastapäivään, kunnes merkkivalo sammuu (tai kunnes kuulet naksahduksen).
Termostaatti säätelee asetettua lämpötilaa ja pitää sen vakiona.
Merkkivalo (B) sammuu ja syttyy uudestaan ajoittain ja ilmoittaa siten termostaatin toiminnasta, kun se ylläpitää asetettua lämpötilaa.
Jos haluat käyttää laitetta jatkuvasti, pidä termostaatti maksimilämpötilassa.
2. Sammuttaaksesi laitteen käännä säätönuppi (D) asentoon ”0”.
3. Irrota johto pistorasiasta. Varoitus! Irrota laite pistorasiasta ennen kuin laitat laitteen pois käytöstä. Odota, että kuumat osat ovat täysin jäähtyneet.
4. Laita virtajohto takaisin johdon säilytyslokeroon (G).

Puhdistus ja ylläpito

Säännöllinen ylläpito ja puhdistus suojaavat laitetta ja pitävät sen toimintakuntoisena pitempään.
Varoitus! Sähköiskun vaara. Irrota laite pistorasiasta aina ennen kuin alat puhdistamaan laitetta.
Älä koskaan upota laitetta veteen tai muihin nesteisiin.
Varoitus! Palovammojen vaara. Irrota laite pistorasiasta aina ennen kuin alat puhdistaa laitetta. Puhdistus pitää suorittaa vasta sitten, kun laite on täysin jäähtynyt.
Huom.! Varmista säännöllisesti, että virtajohto on ehjä. Jos se on vaurioitunut, vie se valtuutetulle korjaajalle korjattavaksi.
Älä käytä hankaavia pesuaineita tai metallisia välineitä, koska ne naarmuttavat pinnoitetta.
Älä pese laitetta suoran vesisuihkun alla.
Älä yritä avata mitään laitteen osia.

Laite ei vaadi erityistä ylläpitoa. Pyyhi sen vain pehmeällä, kuivalla liinalla. Älä koskaan käytä hankaavia pesuaineita. Tarvittaessa poista lika imuroimalla.

Tämä lämmitin on täytetty tarkalla määrällä öljyä ja kaikki korjaustoimenpiteet, joissa vaaditaan laitteen avaamista, pitää suorittaa vain valmistajan tai valtuutetun korjaajan toimesta. Jos laitteesta vuotaa öljyä, ota yhteyttä valmistajaan tai valtuutettuun korjaajaan.

Kun poistat laitteen käytöstä, kierrätä kaikki osat asianmukaisesti.