Ariete Vintage -lämmitin käyttöohje FI


KÄYTTÖOHJEET ARIETE VINTAGE LÄMMITTIMELLE FI

Tämä laite on valmistettu Euroopassa voimassa olevien määräysten mukaisesti. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Käytä laitetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu. Pidä käyttöohje tallessa. Jos päätät luovuttaa tämän laitteen toiselle henkilölle, muista antaa myös nämä ohjeet.

Laitteen käyttötarkoitus
Laite on tarkoitettu ainoastaan sisätilojen lämmitykseen tai viilennykseen.
Tämä laite soveltuu vain asianmukaisesti eristettyihin ympäristöihin tai satunnaiseen käyttöön. Valmistaja ei ole vastuussa, jos laitetta käytetään väärin. Takuu ei ole voimassa, jos laitetta käytetään vääriin tarkoituksiin.

Turvallisuusohjeita. Lue nämä ohjeet huolellisesti.

- Laite on tarkoitettu vain yksityiseen käyttöön, eikä se siis sovellu teolliseen käyttöön tai ammattikäyttöön.
- Valmistaja ei ole vastuussa, jos laitetta käytetään väärin tai muihin kuin tässä ohjeessa mainittuihin tarkoituksiin.
- Suosittelemme säilyttämään alkuperäisen pakkauksen, koska takuu ei korvaa, jos lähetät laitteen takuukorjaukseen Arietelle epäsopivassa pakkauksessa, jonka vuoksi laitteeseen tulee vaurioita.
- Muiden kuin valmistajan suosittelemien tai toimittamien lisävarusteiden käyttö laitteessa voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun vaaran.
- Lapset sekä fyysisesti, henkisesti, aisteiltaan tai tietämykseltään rajoittuneet tai kokemattomat henkilöt voivat käyttää laitetta, jos heitä valvotaan tai heitä on neuvottu käyttämään laitetta turvallisesti ja he ymmärtävät käyttämiseen liittyvät vaarat.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella tai sen osilla.
- Puhdistamista ja ylläpitoa ei saa suoritta lapsi, ellei häntä valvota.
- Älä jätä laitetta ja virtajohtoa lasten ulottuville.
- Sijoita laite paikkaan, jossa lapset eivät pääse koskettamaan sen kuumia osia.
- Älä jätä pakkausta pienten lasten ulottuville.
- Pidä johto pienten lasten ulottumattomissa, sillä laite saattaa pudota.
- Kun poistat laitteen käytöstä, varmista, että osat kierrätetään asianmukaisesti
- Varmista laitteen tyyppikilvestä, että jännite on oikea.
- Jos laitetta käytetään toisessa maassa kuin mistä se ostettiin, varmista sen soveltuvuus Arieten asiakaspalvelusta.
- Jatkojohtojen, joita valmistaja ei ole hyväksynyt, käyttäminen voi johtaa materiaalien tai henkilöiden vahingoittumiseen.
- Kiinnitä laite maadoitettuun pistorasiaan.
- Laitetta ei pidä sijoittaa välittömästi kiinteän pistorasian alle.
- Älä upota laitetta veteen tai muihin nesteisiin.
- Älä koskaan laita jännitteisiä osia veteen: oikosulun ja sähköiskun vaara.
- Älä käytä laitetta, jos kätesi ovat märät tai ole paljain jaloin.
- Älä käytä laitetta ammeen, suihkun, altaan tai uima-altaan lähellä.
- Laitetta ei pidä käyttää, jos se on pudonnut tai siinä on näkyviä vaurioita. Älä käytä laitetta, jos virtajohto tai pistoke on vaurioitunut tai laite on muulla tavoin viallinen. Kaikki korjaustoimet, mukaan lukien virtajohdon vaihtaminen, tulee teettää valtuutetulla ammattilaisella.
- Laitetta ja virtajohtoa ei saa asettaa kuumille pinnoille.
- Irrota laite pistorasiasta ennen kuin alat puhdistaa laitetta.
- Älä vedä virtajohdosta, kun irrotat laitetta pistorasiasta.
- Älä jätä virtajohtoa terävien esineiden lähelle.
- Älä liikuta laitetta virtajohdosta vetämällä.
- Jotkin laitteen osista saattavat kuumentua ja aiheuttaa palovammoja.
- Kun puhdistat laitteen, irrota se ensin pistorasiasta ja anna sen jäähtyä täysin.
- Kun laitetta ei käytetä, irrota se pistorasiasta.
- Rullaa virtajohto auki ennen laitteen käyttöä.
- Laitetta ei pidä käyttää ulkoisten ajastimien tai erillisten kaukosäätimien kanssa.
- Älä sijoita laitetta kuumalle pinnalle tai lähelle avotulta.
- Älä käytä laitetta helposti syttyvien aineiden lähellä.
- Välttääksesi ylikuumenemisen älä koskaan peitä laitetta, kun se on toiminnassa, koska tämä saattaa johtaa vaaralliseen ylikuumenemiseen.
- Älä työnnä mitään esineitä tuuletusritilään tai ilmanottoaukkoon.
- Irrota laite pistorasiasta ja anna sen jäähtyä ennen kuin laitat laitteen pois käytöstä.
- Älä jätä laitetta alttiiksi säälle (sade, aurinko jne.).
- Älä käytä laitetta ulkona.
- Säilytä laitetta sisällä viileässä ja kuivassa paikassa.
- Käynnistä laite vasta, kun se on oikeassa asennossa.
- Älä koskaan jätä laitetta ilman valvontaa, kun se on kiinnitetty pistorasiaan.
- Kun sinun täytyy poistua huoneesta, vaikka vain lyhyeksi ajaksi, sammuta laite ja irrota se pistorasiasta.
- Kun poistat laitteen käytöstä, kierrätä kaikki osat asianmukaisesti.
- Säilytä nämä ohjeet.

Laitteen kuvaus

A) Kahva
B) Merkkivalo
C) Valintanuppi
D) Tuuletusritilä
E) Termostaatti
F) Tukijalat
G) Johdon säilytyslokero

Tunnistetiedot
Laitteen pohjassa on tyyppikilpi, joka sisältää seuraavat tiedot:
• valmistajan nimi ja CE-merkintä
• malli (Mod.)
• sarjanumero (SN)
• sähköverkon jännite (V) ja taajuus (Hz)
• virrankäyttö (W)
• tiedot maksuttomasta tuotetukinumerosta
Kun otat yhteyttä tuotetukeen, ilmoita tämän yhteydessä malli ja sarjanumero.

Ennen käyttöä

Varoitus! Älä sijoita laitetta tai virtajohtoa lieden lähelle, kun liesi on kuuma, tai lähelle mikroaaltouunia. Johto ei saa koskettaa laitteen kuumiin osiin. Sijoita laite niin, että lapset eivät pääse käsiksi sen kuumiin osiin.
Huom.! Sijoita laite vähintään 90 cm:n päähän seinistä, huonekaluista, kasveista ja muista esineistä. Sijoita laite tasaiselle ja tukevalle alustalle. Käytä laitteen kantokahvaa, kun liikuttelet laitetta.
Varoitus! Tulipalon vaara. Älä sijoita laitetta syttyvien materiaalien, pintojen tai aineiden lähelle.
Varoitus! Sähköiskun vaara. Laitetta ei pidä sijoittaa välittömästi kiinteän pistorasian alle. Kiinnitä laite vain maadoitettuun pistorasiaan.
1. Poista kaikki pakkausmateriaali.
2. Sijoita laite tasaiselle alustalle ja pois veden lähettyviltä. Laitetta pitää käyttää ja säilyttää vakaalla ja lämmönkestävällä alustalla.
3. Suorista virtajohto kokonaan.
4. Varmista laitteen tyyppikilvestä, että jännite on oikea.

Käyttöohjeet

Huom.! Älä sijoita mitään esineitä laitteen päälle, kun laite on toiminnassa.
Älä työnnä mitään esineitä tuuletusritilään tai ilmanottoaukkoon.
Välttääksesi ylikuumenemisen älä koskaan peitä laitetta, kun se on toiminnassa, koska tämä saattaa johtaa vaaralliseen ylikuumenemiseen.
Varoitus! Sähköiskun vaara. Älä käytä laitetta ammeen, suihkun, altaan tai uima-altaan lähellä.
Johto ei saa koskettaa laitteen kuumiin osiin.
Varoitus! Palovammojen vaara. Käytön aikana jotkin laitteen osat saattavat kuumentua: älä koske niihin käytön aikana ja muutamiin minuutteihin laitteen sammuttamisen jälkeen.

Varmista, että valintanuppi on käännetty asentoon ”0” ennen kuin kiinnität laitteen pistorasiaan tai irrotat sen pistorasiasta.

1. Käynnistääksesi laitteen kiinnitä se pistorasiaan.
2. Käännä valintanuppia haluamaasi asentoon:

3. Käännä termostaatti (E) asentoon ”MAX”. Merkkivalo (B) syttyy.
4. Kun huone on saavuttanut halutun lämpötilan, käännä termostaattia hitaasti vastapäivään, kunnes merkkivalo sammuu. Termostaatti säätelee asetettua lämpötilaa ja pitää sen vakiona. Merkkivalo (B) sammuu ja syttyy uudestaan ajoittain ja ilmoittaa siten termostaatin toiminnasta, kun se ylläpitää asetettua lämpötilaa.
Jos haluat käyttää laitetta jatkuvasti, pidä termostaatti ”MAX”-asennossa.
5. Kun haluat sammuttaa laitteen, käännä valitsinnuppi (C) asentoon ”0”. Irrota virtajohto pistorasiasta.
Varoitus! Irrota laite pistorasiasta ennen kuin laitat laitteen pois käytöstä. Odota, että kuumat osat ovat täysin jäähtyneet.
6. Laita virtajohto takaisin johdon säilytyslokeroon (G).

Puhdistus ja ylläpito

Varoitus! Palovammojen vaara. Irrota laite pistorasiasta aina ennen kuin alat puhdistaa laitetta. Puhdistus pitää suorittaa vasta sitten, kun laite on täysin jäähtynyt.
Varoitus! Sähköiskun vaara. Älä koskaan upota laitetta veteen tai muihin nesteisiin. Kun alat puhdistaa laitetta, sammuta se ensin ja irrota se pistorasiasta.
Huom.! Varmista säännöllisesti, että virtajohto on ehjä. Jos se on vaurioitunut, vie se valtuutetulle korjaajalle korjattavaksi.
Älä käytä hankaavia pesuaineita tai metallisia välineitä, koska ne naarmuttavat pinnoitetta.
Älä pese laitetta suoran vesisuihkun alla.
Älä yritä avata mitään laitteen osia.

Laitteen puhdistus

Laite ei vaadi erityistä ylläpitoa. Pyyhi sen vain pehmeällä, kuivalla liinalla.
Älä koskaan käytä hankaavia pesuaineita. Tarvittaessa poista lika imuroimalla.

Kun poistat laitteen käytöstä, kierrätä kaikki osat asianmukaisesti.